دانلود جدید ترین ها

دانلود جدیدترین مطالب روز دنیا

زنده باد افغانستانشاعر افغاني ,لعلي شاعر ,احمدي لعلي
شاعر افغاني ,لعلي شاعر ,احمدي لعلي

همه انسان هاي بزرگ و كوچك سخن بسيار مي گويند

ولي در عمل اندك چيزي مشاهده مي شود

محمد علي احمدي لعلي

شاعر افغاني

به يك چيز همه انسان ها نياز مشترك دارد

آن راستي در زندگي است

محمد علي احمدي لعلي

شاعر افغاني

زنده باد افغانستان

WWW.ahmadimohammadali38@yahoo.com

 

شاعر افغاني ,لعلي شاعر ,احمدي لعلي

زنده باد افغانستانمنبع : زنده باد افغانستانزنده باد افغانستان
برچسب ها : شاعر افغاني ,لعلي شاعر ,احمدي لعلي


مطالب مرتبط